Jatkuvuussuunnitelma

Ota yhteyttä

Jatkuvuudenhallinta ja jatkuvuussuunnitelma

Liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan (Business Continuity Management, BCM) tavoitteena on parantaa yrityksen resilienssiä ja turvata yrityksen liiketoiminnan nopea käynnistäminen erilaisten häiriöiden jälkeen sekä vähentää niistä aiheutuvia haittoja.

 

Jatkuvuudenhallinta on osa yrityksen normaalia toimintaa ja sen tulee sisältyä jatkuvana prosessina yrityksen johtamisjärjestelmään.  Hyvällä suunnittelulla yritys varmistaa pystyvänsä jatkamaan toimintojaan mahdollisimman pienin menetyksin ja täyttämään velvoitteensa, vaikka toiminta häiriintyisi jonkin sisäisen tai ulkopuolisen tapahtuman takia. Mikäli häiriöihin ei ole varauduttu ennalta, ne voivat aiheuttaa merkittäviä katkoksia toimintaan, taloudellisia tappioita ja pahimmassa tapauksessa yrityksen toiminnan loppumisen. 

 

Parhaimmillaan hyvin toteutettu liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta nostaa yrityksen arvoa ja parantaa kilpailukykyä. Yrityksillä on myös merkittävä rooli yhteiskunnan toiminnan varmistamisessa laajoissa häiriötilanteissa ja siten liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta on osa yrityksen yhteiskuntavastuuta.

 

Liiketoiminnan jatkuvuussuunnitelma (Business Continuity Plan, BCP) tai varautumissuunnitelma on keskeinen osa jatkuvuuden hallintaa ja auttaa toimimaan niin ennakoiduissa kuin ennakoimattomissakin häiriötilanteissa tehokkaasti. Jatkuvuussuunnitelma on hyvä katselmoida ja päivittää säännöllisesti toimintaympäristön muutokset huomioiden. Kriisinjohtamisharjoitukset ovat erinomainen tapa perehdyttää henkilöstö jatkuvuussuunnitelmassa määriteltyihin toimintatapoihin.

 

Autamme asiakkaitamme jatkuvuudenhallintamallin ja varautumisen kehittämisessä sekä jatkuvuussuunnitelman toteutuksessa parhaisiin käytäntöihin perustuvan ja jatkuvuudenhallinnan standardin (ISO 22301) mukaisen mallin avulla, joka sovitetaan kunkin organisaation tarpeita vastaavaksi. 

CER-direktiivi

Uusi CER-direktiivi astui voimaan 14. joulukuuta 2022 ja siirtymäaika kansalliseen lainsäädäntöön on käynnissä. Direktiivissä sovellettavia toimialoja ovat energia-ala, liikenne, finanssiala, vesihuolto, terveydenhuolto, digitaalinen infrastuktuuri, tietoverkkopalvelut, julkishallinto, avaruusalan toimijat, posti- ja kuriiripalvelut, elintarvikkeiden valmistus, tuotanto ja jakelu, valmistava teollisuus, kemianteollisuus, jätehuolto, digitaalisten palveluiden tarjoajat sekä tutkimustoiminta.

 

Hyvin toteutettu liiketoiminnan jatkuvuudenhallinta luo pohjan CER-direktiivin vaatimusten täyttämiseen. Tarvittaessa selvitämme organisaationne tilanteen ja kehityskohteet liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan, valmiussuunnittelun ja CER-direktiivin vaatimusten osalta. 

 

Lisätietoa CER-direktiivistä:

EUR Lex - Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI kriittisten toimijoiden häiriönsietokyvystä

 

CER Direktiivi: DIRECTIVE (EU) 2022/2557 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 14 December 2022


Huoltovarmuuskeskus - CER-direktiivin valmistelu

 

Valtioneuvosto - lainsäädäntöhanke, säädösvalmistelu