Riskiarviot

Ota yhteyttä

Riskiarviot

Tehokkaan liiketoiminnan jatkuvuudenhallinnan perustana on yrityksen toimintaan ja omaisuuteen liittyvien uhkien riittävä tuntemus. Kun riskit tunnetaan, voidaan tarvittavat toimet kohdistaa tehokkaasti. Riskiarvion kohteen sopimisen jälkeen tunnistamme riskejä yhdessä yrityksen avainhenkilöiden kanssa ja arvioimme niiden mahdollisen vaikutuksen ja todennäköisyyden. Tulosten perusteella luotavan riskikartan avulla arvioidaan kriittisten riskien hallinnan nykyinen tila ja kehittämistarve. Riskiarvion tuloksena saadaan konkreettinen toimenpidesuunnitelma, jossa on määritelty tavoite, tehtävät, aikataulu, vastuut ja tulosten seuranta.

 

Ensimmäinen vaihe on tunnistaa mahdolliset riskit, joiden toteutuminen uhkaa liiketoiminnan jatkuvuutta. Nämä sisältävät sisäiset ja ulkoiset riskit, kuten taloudelliset riskit, operatiiviset riskit, tietoturvariskit, maineen riskit ja niin edelleen. Riskien tunnistamiseen voidaan käyttää erilaisia menetelmiä, kuten riskikartoituksia, työpajoja ja haastatteluja. Jokainen tunnistettu riski arvioidaan sen todennäköisyyden ja vaikutusten perusteella. Tämä arviointi auttaa organisaatiota ymmärtämään riskien merkityksen ja priorisoimaan niihin liittyvät toimenpiteet.

Osa riskeistä voidaan välttää kokonaan muuttamalla liiketoiminnan käytäntöjä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi riskialttiista toiminnoista luopumista tai riskialttiiden markkinoiden välttämistä. Riskejä voidaan hallita ja vähentää erilaisilla toimenpiteillä, joihin voi kuulua esimerkiksi turvallisuusjärjestelyt, prosessien parantaminen, koulutusohjelmat ja riskinhallintajärjestelmät.

 

Riskien toteutumisen vaikutuksen pienentäminen niistä aiheutuvien vahinkojen minimointi on keskeinen osa riskienhallintaa ja liiketoiminnan jatkuvuudenhallintaa. Ennakoiva varautuminen ja suunnittelu auttavat organisaatiota reagoimaan nopeasti ja tehokkaasti uhkien toteutuessa.

 

Joitakin riskejä voidaan siirtää toisille osapuolille, kuten vakuutusyhtiöille, sopimusosapuolille tai ulkoisille palveluntarjoajille. Tämä voi tapahtua esimerkiksi hankintasopimusten, vakuutusten tai ulkoisten palvelusopimusten avulla. Osa riskeistä voivat olla niin pieniä tai vähämerkityksisiä, että organisaatio voi hyväksyä ne ilman erityisiä toimenpiteitä. Tällöin organisaatio voi luottaa olemassa oleviin sisäisiin valmiuksiinsa tai varautua reagoimaan riskitilanteisiin tarvittaessa.

 

Riskienhallinta on jatkuva prosessi, jossa riskejä seurataan ja tarkistetaan säännöllisesti. Organisaation tulee arvioida riskejä säännöllisesti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä ja tehdä tarvittavat muutokset riskienhallintatoimenpiteisiin tarpeen mukaan.