Palvelutoimittajien jatkuvuudenhallinta

Ota yhteyttä

Palvelutoimittajien jatkuvuudenhallinta

Yrityksen kriisinsietokyky on monesti riippuvainen palvelu- tai tavarantoimittajien kyvystä hallita omat häiriötilanteensa. Siksi huolella tehty oman toiminnan jatkuvuussuunnittelu ei yksin riitä, vaan myös keskeisten kumppanien suunnitelmat ja varautuminen tulee saattaa riittävälle tasolle. Arvioimme yrityksen puolesta alihankkijoiden kyvyn hallita vakavia häiriötilanteita ja lopputuloksena toimitamme arviointiraportin kehitysehdotuksineen.

Arvioinnin laajuus ja sisältö sovitaan aina erikseen, arviointi voi koostua esimerkiksi seuraavista kokonaisuuksista:

  • Kriittisten alihankkijoiden tunnistaminen, kuten keskeiset komponenttien tai raaka-aineiden toimittajat sekä kriittisten palveluiden tuottajat, auttaa kohdistamaan arviointiprosessin olennaisimpiin osapuoliin.

  • Alihankkijan arviointi: tärkeitä näkökulmia ovat muun muassa alihankkijan oma jatkuvuussuunnittelu ja varautumistoimenpiteet, taloudellinen tilanne, yrityksen historialliset tiedot, toimituskyky, tuotantokapasiteetti ja laadunvalvonta.

  • Auditoinnit ja tarkastukset: säännölliset auditoinnit ja tarkastukset ovat suositeltavia. Niillä voidaan varmistaa, että alihankkijat noudattavat jatkuvuus- tai varautumissuunnitelmia, sovittuja laatustandardeja, turvallisuusvaatimuksia ja muita keskeisiä toimialakohtaisia säädöksiä.

  • Yhteistyö- ja tiedonvaihtokäytännöt: erityisesti kriisitilanteessa ja poikkeusoloissa hyvä yhteistyö ja toimiva avoin tiedonvaihto alihankkijoiden kanssa on tärkeää toimitusketjun jatkuvuuden kannalta. Suositeltavaa luoda avoin viestintäkanava alihankkijoiden kanssa, jotta voidaan jakaa tietoa muutoksista, riskienhallintatoimenpiteistä ja varasuunnitelmista.

  • Jatkuvan seurannan ja päivitysten varmistaminen. Jatkuvuussuunnittelu ei ole kertaluonteinen tehtävä. Muuttuvat olosuhteet ja uudet uhkat voivat vaikuttaa alihankkijoiden toimintaan ja siksi jatkuva seuranta sekä säännöllinen arviointi on suositeltavaa.